Kızılcahamam Belediyesi
Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
Geri
Kızılcahamam Belediyesi
02.07.2019

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2019 yılı Temmuz  ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Başkanlığında  02 Temmuz 2019 tarihinde Salı günü saat: 10.00'da, Belediye hizmet binası ikinci kattaki Meclis salonunda gerçekleşti.

G  Ü  N  D  E  M            :

1-Yoklama ve Açılış,

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3-Belediyemiz Meclisi'nin 01.06.2019 Tarih ve -61- Sayılı toplantısında; Ankara İli Kızılca- hamam İlçesi Merkez Mahallelerde Turizm sınırları içerisinde kalan alanlarda Belediyemizce hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulmasına esas olmak üzere konu süre uzatımı verilerek ''İmar ve Bayındırlık Komisyonuna'' sevk edildiğinden Komisyon Raporu'nun görüşülmesi,

4-Belediyemiz Meclisi'nin 01.06.2019 Tarih ve -65- Sayılı toplantısında; Erdoğan AKYURT tarafından, Kızılcahamam Belediye Başkanlığına verilen 29/02/2019 tarih ve bila sayılı dilek- çe ile Çeştepe Mahallesinde yeni imar açılan alanda evinin imar planında park olarak düzen- lendiği için yeniden imar plan tadilatı hazırlattığı bahis ile planın onaylanması istendiğinden, incelenmek üzere süre uzatımı verilerek ''İmar ve Bayındırlık Komisyonuna'' sevk edilmişti. Konuya ilişkin Komisyon Raporunun görüşülmesi,

5-İlçemiz Yenice Mahallesi Şehit Mehmet Erdem Caddesi üzerinde bulunan, icarındaki dük- kandan dolayı Kadriye ÜNSAL hakkında Belediyemizce yürütülmekte olan 2019/11 E. Sayılı İcra Hukuk Mahkemesindeki tahliye davasına ilişkin 5393 Sayılı Kanun'un 18.Maddesinin (h) fıkrasına göre Kadriye ÜNSAL'ın tahliye edilip edilmeyeceğinin görüşülmesi,

6-Belediyemizde münhal bulunan Mühendis kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere dilekçe veren Harita Mühendisi Ali SAĞLAM ile yine münhal bulunan Mimar kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere dilekçe veren Duygu TAŞKIN'ın çalıştırılmalarının görüşülmesi,

7-Osman ÖZTÜRK ve Adnan KABAOSMANOĞLU tarafından, Kızılcahamam Belediye Başkanlığına verilen 17/06/2019 tarihli ve bila sayılı dilekçeler ile; Ülkücü Şehidi Ömer KARAOSMANOĞLU 'nun isminin park, cadde veya sokağa verilmesinin görüşülmesi,

8-Kızılcahamam Malmüdürlüğü'nün 13.06.2019  tarih ve E.186151 sayılı yazısı ile; 6183 Sa- yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun'un 90.Maddesi gereğince oluştu- rulacak Gayrimenkul Satış Komisyonunda yer almak üzere Meclis Üyeleri arasından bir kişi- nin seçilmesi konusunun görüşülmesi,

9- Dilek, Temenniler ve Kapanış.