Kızılcahamam Belediyesi
ANKARA İLİ KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ SOSYAL HİZMET VE YARDIM YÖNETMELİĞİ
Geri

 

Bu Yönetmelik 07.06.2022 tarih ve 44 sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe konulmuştur.

 

BİRİNCİ BÖLÜM
 

Amaç, kapsam, dayanak, tanımlar ve temel ilkeler ve genel esaslar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, sosyal ve ekonomik açıdan yardıma ihtiyacı olan kişi ve ailelerin belediye imkânları dâhilinde ihtiyaçlarının karşılanmasını ve sorunlarının çözümünü amaçlar; gelirleri geçimlerine yetmeyen çocuk, kadın, erkek, aile, yaşlı, engelli, sokakta yaşayan kimsesiz kişiler, öğrenciler ve şehit ailelerine, Kızılcahamam Belediyesinin yapacağı sosyal hizmetleri ve yardımları kapsar.


Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Belediye sınırları içinde belediye tarafından yapılacak sosyal hizmetler ve yardımların şekli ile bu hizmet ve yardımlardan faydalanacak durumda olanları kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’ünü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi ve 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

 1. Ayni Yardım: Yiyecek, giyecek, ev eşyası, yakacak, kırtasiye, bakım, onarım, mesleki eğitimler, çocuklara yönelik eğitimler, psikolojik destek ve danışmanlık gibi muhtaç kişi ve dar gelirli müracaatçının ihtiyacına göre belediye bütçesinin imkânları dâhilinde verilecek mal, malzeme ve hizmet yardımlarını,
 2. Belediye: Kızılcahamam Belediyesini,
 3. Belediye Başkanı: Kızılcahamam Belediye Başkanını,

ç)  Birim: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Sosyal İşler Birimini,

 1. Hizmet Standartları Tablosu: Kamu kurum ve kuruluşlarının doğrudan vatandaşa sundukları kamu hizmetlerinin, bu hizmetlere başvuru için istedikleri başvuru belgelerinin ve eksiksiz başvuru durumunda hizmetin en geç tamamlama sürelerinin belirtildiği tabloyu,
 2. Müdürlük: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü,
 3. Nakdi Yardım: Bu yönetmelik kapsamında yapılacak para veya para yerine geçebilen alışveriş ve benzeri çek, akıllı kart, benzeri kartları,
 4. Sosyal Hizmetler: Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının ülke şartlarında ortalama bir seviyeye getirilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütününü,

ğ)  Sosyal yardım: Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişi ve ailelere belediye bütçesinin imkânları dâhilinde yapılacak ayni ve nakdi yardımlar ile barınma ve benzeri yardımları,

h) Sosyal Yardım Tespit Raporu: Yönetmelik kapsamında yardım için başvuranın ekonomik ve sosyal durumunun aile ve çevresel tüm boyutları ile ilgili müdürlük ve Zabıta tarafından tespitini içeren raporu,

 ı)  Yönetmelik: Kızılcahamam Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği’ni,

 i) Bağışçı: Yönetmelik gereği yardım almaya hak kazananlara ulaştırılmak üzere nakdi ya da ayni yardımda bulunan kişiyi, kurumu.

 j)  Dar gelirli: Aylık toplam geliri asgari ücretin iki katını geçmeyen aileyi,

 1. Engelli: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi,
 2. Geçici ihtiyaç sahibi: Kızılcahamam sınırları içerisinde ikamet etmeyen fakat tedavi amacı gibi nedenlerle Kızılcahamam’da bulunduğu süre boyunca beslenme, barınma ve şehir içi ulaşım ihtiyacı duyan kişiyi,
 3. İbadethaneler: Her türlü dini hizmetlerin verildiği yerler,
 4. Kimsesiz kişi: Fiziksel ve sosyal yönden kendine yeterliliğini kaybetmiş, sosyal destekten yoksun, annesi babası, yakını, koruyucusu olmayan, sahipsiz veya terk edilmiş kişiyi,
 5. Muhtaç kişi: Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olduğu ya da aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olmayan kişiyi,

ö)  Yaşlı: 60 ve üzeri yaşta olup sosyal, kültürel ve/veya ekonomik yönden yoksunluk içinde korunmaya, bakıma ve desteğe ihtiyacı olan kişiyi, ifade eder.

Temel ilkeler ve genel esaslar

MADDE 5- (1) Belediye bu yönetmelikle belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir.

(2) Yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır:

 1. Belediye ayni ve nakdi yardımlarda bulunur. Bu amaçla bütçeye her yıl ödenek konur.
 1. Sosyal yardım uygulamalarında, muhtaç durumda bulunan kişilerin en kısa sürede kendi imkânları ile geçinebilecekleri bir hale gelebilecekleri hizmeti sağlama anlayışı içinde bulunulması esastır.
 2. Sosyal yardım programlarının uygulamasında muhtaç çocuk ve ailesi, muhtaç engelli ve muhtaç yaşlı öncelikli değerlendirilir. Yardım talebinin Belediye imkânları ile karşılanamayacak derecede fazla olması halinde öncelikler; muhtaç olma derecesi, aciliyet durumu ve müracaat sırası esas alınarak belirlenir.

ç)   Yardımlardan daha önce faydalanmış olmak bir hak doğurmaz.

 1.  Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında hiçbir ayrım gözetilemez.
 2. Sosyal yardımlardan yararlanan kişilere sunulan yardımların insan onurunu rencide etmeyecek şekilde ve teşhir edilmeden yapılması esastır.
 3.  Sosyal yardım alanların kontrolü ve takibi; Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi tarafından, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulunun belirlediği sürelerde yapılır.
 4.  Temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik ayni yardımlar için okul müdürlükleri veya Milli Eğitim Müdürlüklerince öğrencinin ihtiyaç sahibi olduğunun resmi yazı ile bildirilmesi yeterlidir.

ğ) Ayni yardımların dağıtılmasında muhtarlıklar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, gönüllüler, vakıf ve dernekler, sivil toplum kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle yapılacak iş birliğinin, İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

 1.  Ayni yardımlar bir defada veya periyodik olarak yapılabilir.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Yardım esasları ve sosyal yardımlardan yararlanacak olanlar

 

MADDE 6- (1) Belediye sınırları içerisinde ikamet eden muhtaç kişi ve dar gelirli ailelere öncelik verilmek suretiyle ödeneklerin yeterliliği ölçüsünde bu hizmetlerden aşağıda belirtilen kişiler yararlanır.

 1. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve/veya sosyal güvencesi olup da asgari düzeyde geçinmekte güçlük çeken kişi ve aileler,
 2. Evinde yemek yapamayacak durumda olan düzenli ve sağlıklı beslenme sorunu yaşayan muhtaç kişiler,
 3.  Dar gelirli, muhtaç aile, çocuk, genç, yaşlı, engelliler, kadın, erkek, kimsesiz kişiler, öğrenciler, şehit aileleri ve askere gidenler,

ç)   Doğal afetler nedeniyle muhtaç duruma düşen aileler veya yakınların kaybederek kimsesiz ve korunmasız kalmış kişiler,

 1. Olağanüstü bir felaket, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar, hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan kişiler ile ekonomik yoksunluğu nedeniyle kendisini geçindiremeyecek durumda olan muhtaç kişiler,
 2. Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede yardıma ihtiyacı olduğuna karar verilen kişiler
 3. Yukarıda sayılanların dışında olmakla birlikte günlük geçimlerini sürdürecek geliri olmayan yardıma muhtaçlığına karar verilen diğer kişi ve aileler
 4. Kırsal bölgelerde geçimini çiftçilik ve hayvancılıkla sağlayan muhtaç kişi ve dar gelirli aileler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Sosyal yardım hizmeti alacak olanların müracaatı, tespiti, incelenmesi ve değerlendirilmesi

Müracaat şekli

MADDE 7- (1) Yardım talebinde bulunmak isteyenler, dilekçeyle Belediye’ye başvurabilirler. Müracaatlar muhtaç kişiler ve ihtiyaç sahiplerinin kendisi tarafından yapılacağı gibi zabıta, polis gibi kolluk kuvvetleri, muhtar, vatandaşlar ve dernekler tarafından da yapılabilir. Ayrıca basında çıkan haberler de ihbar olarak değerlendirilir.

Müracaatların tespiti, incelenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 8 - (1) Sosyal yardım hizmeti almak üzere müracaatta bulunan kişiler hakkında en az iki Sosyal İşler Birimi görevlisi ile bir Zabıta görevlisi tarafından kişinin ikametgâhı ve çevresi incelenerek Sosyal Yardım Tespit Raporu hazırlanır.

 1. Nakdi yardım başvuranı içeren evraklar Müdürlükçe Sosyal Yardım Tespit Raporu ile birlikte değerlendirilmek üzere Sosyal Yardım Değerlendirme Kuruluna gönderilir.
 2. Yönetmelikte belirtilen kişilerce yapılan müracaatlarda, müracaatçının ne tür yardım modelinden yararlanacağı Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu üyeleri tarafından belirlenir ve kişilerin onurlarını zedelemeyecek şekilde gizli olarak değerlendirilir.
 3. Yardıma muhtaç olduğunun tespiti yardım alacağı anlamına gelmez.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Sosyal yardım değerlendirme kurulunun tanımı, görev ve yetkileri

 

MADDE 9- (1) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu, Belediye Başkanının görevlendireceği bir müdür veya yetkili ile, Belediyede görevli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi belediye personeli arasından görevlendirilecek dört (4) asil üyeden oluşur ve dört (4) yedek üye de belirlenir. Oyların eşitliği durumunda Belediye Başkanının görevlendirdiği müdür veya yetkilinin bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

 

(2) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu, bu yönetmelik hükümlerine göre nakdi yardım başvurusu alınmış olup Belediye tarafından Sosyal Yardım Tespit Raporu hazırlanmış kişilerin durumlarını değerlendirerek yardım yapılmasının uygun olup olmadığına, uygun bulunması durumunda yapılacak yardımın miktarı, süresi ve şekli ile ilgili uygunluk kararı verir.

 

(3) Ayni ve nakdi yardım yapılacak kişilerin tespiti ve uygulanacak yardım tipinin belirlenmesine esas değerlendirmenin objektif kısaslara göre söz konusu kişilerin sosyal ve ekonomik durumuna ilişkin ayrıntılı puanlamaların yapıldığı “sosyal yardım değerlendirme kriterleri cetveli” yönetmelik eki olarak düzenlenmiştir. Bu cetvelde yer alan kriterlere göre tespit edilen puanlar çerçevesinde yapılır.

 

 

(4) Kurulun sekretarya işleri Sosyal İşler Birimi tarafından yapılır. Kurulun Başkanı ilgili Başkan Yardımcısı veya Belediye Başkanının görevlendireceği yetkilidir.

 

(5) Değerlendirme Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

 

(6) Değerlendirme Kurulu, kurul başkanının çağrısı veya kurul üyelerinin en az üçünün talebi üzerine gerekli oldukça toplanır.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Sosyal yardım çeşitleri, sosyal yardımlardan faydalanma ve gerekli belgeler

 

 Nakdi yardımlar

 MADDE 10 - (1) Nakdi yardım çeşitleri aşağıda sayılmıştır.

 

 1. Belediye dar gelirlilere, muhtaç, yoksul, kimsesiz, engelliler, öğrenciler ve vatani görevini yapmak üzere askere gideceklere, sosyal, sağlık ve ekonomik sorunların çözümüne yardımcı olabilmek amacıyla nakdi yardımda bulunabilir.

 

 1. İhtiyaç sahibi kişi ve ailelere, yapılacak para yada özel anlaşmalarla para yerine geçebilecek sosyal yardım kartı, akıllı kart, alışveriş çeki vb., ödeme hizmetleri ve araçları ile yapılacak yardımlar,

 

 1. Afetlerden zarar görenlere Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek miktarda nakdi yardım yapılabilir.

 

 

 Ayni yardımlar

 MADDE 11 - (1) Ayni yardım çeşitleri aşağıda sayılmıştır.

 

 1. Kızılcahamam ilçe sınırları içinde ikamet eden ve bu Yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan kimselere Belediyemiz aşevinden sıcak yemek, ekmek, gıda yardımı, yakacak, giyecek, kırtasiye yardımı ve öğrenci tören kıyafeti gibi ayni yardımlar yapılabilir.  

 

 1. Kızılcahamam ilçesi içerisinde ikamet eden dar gelirli, engelli, hasta vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumunca giderleri karşılanmayan ilaç, tıbbi ve rehabilitasyon amaçlı protez, tekerlekli sandalye, koltuk değneği vb. medikal malzemeler, hasta bezi gibi yardımlar yapılır.

 

 1. İlçemizde ikamet eden askere gideceklerden ihtiyaç sahibi olarak başvuranlara asker çantası yardımı,

 

ç)  Kızılcahamam İlçesi sınırları içerisinde ikamet eden yeni doğan bebeklere (bez, biberon, mama, kıyafet vb.)yardımları,

 

 1. Doğal afet, yangın, su baskını vb. sebeplere dayanan konut hasarları gibi durumlarda tamir, bakım ve onarım yardımları,

 

 1. Öğrencilere ve vatandaşlara verilen sıcak çorba ve kahvaltı yardımları,

 

 1. İdare tarafından belirlenen zamanlarda ve yerlerde vatandaşlara yemek çadırlarında, kapalı mekânlarda veya evlerinde günlük sıcak yemek yardımı,

 

 1. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza ev eşyası yardımı,

 

ğ) Belediye bütçe imkânları dâhilinde, çocukların sünnet ettirilmesi, sünnet kıyafetleri ve hediye verilmesi,

 

 1. Dar gelirli aile ve muhtaç kişilere geçici konaklama hizmeti,

 

ı)  Başarılı öğrencilere, yaşlılara, engellilere, gazi ve şehit ailelerine gezi ve tatil imkânı sağlanarak bunlarla ilişkili ulaşım, konaklama, yeme-içme ve diğer ayni ihtiyaçlarının karşılanması,

 

i)   Afete maruz kalanlara yapılan her türlü mal, malzeme ve hizmet yardımları,

 

 1. Cenaze ve defin hizmetleri kapsamında yapılan yardımlar,

 

 1. Taziye hizmetleri kapsamında yapılan yardımlar,

 

 • Kızılcahamam sınırları içerisinde yaşayan çocuklara temel gıda (süt, yumurta, peynir, bal vb.) yardımları,

 

 1. Doğa, teknoloji veya insan kaynaklı meydana gelen afetlerde ve gerektiğinde; Kızılcahamam sınırları içerisinde bulunan, kamu kurum kuruluşları, cami, okul, köy konağı ve benzeri kuruluşlara belediye bütçesi imkânları dâhilinde eğitim malzemesi, inşaat malzemesi vb. yardımları,

 

 • Kırsal bölgelerde geçimini çiftçilik ve hayvancılıkla sağlayan dar gelirli aile ve muhtaç kişilere yapılan yardımlar,

 

 

 • Belediye sınırları içinde yaşayan dar gelirli aile ve muhtaç kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmayan ilaç ve sağlık giderlerini karşılamak üzere yapılan yardımlar,

 

ö)  Yaşlı, engelli, şehit yakını, gazi, dar gelirli, muhtaç ve/veya başarılı öğrencilere gezi ve tatil imkânı sağlanması ve bu süre zarfında meydana gelecek olan ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan yardımlar,

 

p)  Ayni yardımlar Belediyenin bütçe olanakları çerçevesinde ve ihtiyaç sahiplerinin önceliklerine göre yapılır.

 

r)  Ayni yardımlar belediye başkanının vereceği onay ile yapılır.

 

Sosyal yardımlardan faydalanma, takip ve kontrol sistemi

MADDE 12- (1) Belediye tarafından sosyal yardım karşılığı yapılan ayni ve nakdi yardımlar karşılıksızdır. Ayni ve nakdi nitelikteki sosyal yardımlardan bu Yönetmelik esaslarına göre tespit edilen kişiler ve aileler faydalanır. Sosyal yardımların yapılmasında kişilerin diğer kaynaklardan elde ettikleri yardımlar dikkate alınır.

 

 1.  Yardım süresi dolan evden çıkamayacak durumda bulunan engelli ve yaşlılar ise başvuru döneminde Sosyal İşler Biriminden işlemlerinin evlerinde yürütülmesi için yardım talebinde bulunabilirler.
 2.  Başvuru sonrasında yardım almaya hak kazanan kişinin altı (6) aylık süre içerisinde mali durumunda herhangi bir değişiklik olması halinde değişikliği belediyeye ibraz etmesi zorunludur. Aksi halde belediye tarafından yardım süresi içerisinde yapılan araştırmalar sonucunda değişikliğin tespit edilmesi halinde yapılan nakdi yardımların faizi ile birlikte geri alınarak, hakkında yasal işlem yapılır.
 3.  Belediyemizce yapılan güncellemeler, incelemeler, değerlendirmeler ve ihbarlar sonucu Sosyal Yardım Başvuru Formundaki beyanın gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde yapılan yardımlar Kurul tarafından iptal edilir.
 4.  Gerçeğe aykırı evrak verildiğinin veya yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde yardım kesilir, gerekli görülmesi halinde ilgililer hakkında kanuni işlem başlatılır.
 5.  Kişinin ihtiyaç sahipliğinin ortadan kalktığı, kişinin şahsi beyanı ve yapılan araştırmalarla tespit edilmesi halinde yardım alma hakkı sona erer.
 6.  Ayni ve nakdi yardım hizmetlerinin yürütülmesinde uygulamanın devamlı takibi esastır. İlgili birim yardım yapılan aile ve kişilere sağlanan yardım ve hizmetlerle ilgili bilgi ve belgeleri düzenli olarak kaydetmek ve muhafaza etmekle yükümlüdür. Belediyece gerekli görülen hallerde yardım için müracaat eden kişilerle ilgili olarak diğer kamu idareleri ve belediyelerden, muhtarlıklardan veya Kaymakamlıklardan yardım alıp almadığına dair bilgi istenebilir.
 7.  Belediye gerekli gördüğü takdirde sosyal hizmet ve yardımlardan yararlananların beyanlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda beyanda gerçeğe aykırı herhangi bir hususun tespiti halinde yardım kesilir.
 8.  Bu Yönetmelik kapsamında sağlanan sosyal yardım ve hizmetlerden sahte ve yanıltıcı bilgi, belge düzenlemek, vermek suretiyle haksız yere yararlandığı tespit edilen kişilerin tespiti halinde ödenen nakdi ve ayni yardımlar ilgililerden kanuni faiziyle birlikte tazmin edilir. Bu konuda ilgililer önceden bilgilendirilir ve gerekirse kendilerinden yazılı taahhütname alınabilir.

 

Gerekli belgeler

MADDE 13 - (1) Sosyal yardım almak için başvuruda bulunan muhtaç kişi ve dar gelirli ailelerden, Sosyal Yardım Başvuru Formunda belirtildiği bilgilere istinaden aşağıdaki belgeler istenir.

 1. Başvuru dilekçesi,
 2. Sosyal Güvenlik Kurumundan Sağlık Provizyon ve Aktivasyon Belgesi ( 18 yaş üstü aile bireyleri için).
 3. Trafik Şube Müdürlüğünden kendisi ve eşi adına araç kaydı belgesi,

ç)   Kendisi ve eşi adına tapu kaydı var ise tapu kayıtları,

 1.  Kira Kontratı fotokopisi,
 2.  Ailede okuyan öğrenci var ise öğrenim belgesi,
 3. Ailede engelli veya kronik sağlık sorunu olan var ise en az %40 ve üzeri Engelli Sağlık Kurulu Raporu
 4. Şehit yakını veya Gazi yakını olduğuna dair belge,

ğ) Öğrencilere yapılacak yardımlarda Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından gerekli görülmesi halinde anne, baba ve öğrencinin kimlik numarasını gösterir belge,

 1. Belediyemizce hazırlanan ekli form.( Sosyal Yardım Başvuru Formu Ek-1)

 

 

Ayni yardımlarda satın alma işlemleri

MADDE 14 - (1) Hizmet ve yardımlarda kullanılacak mal, hizmet ve malzemelerin alımında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Ayni yardımların dağıtımı

 

MADDE15 - (1) Belediye tarafından bu yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan gıda, yakacak, giyecek, kırtasiye malzemesi ve benzeri ayni yardımlar, belediye personeli ve gönüllüler aracılığıyla belediye araçları veya hizmet alım yöntemiyle kiralanan araçlar ile muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır.

 1.  Ayni yardımların taşınması için üçüncü şahıslardan hizmet alımı yapılabilir. Ancak dağıtım Belediye personeli tarafından veya Belediye personelinin gözetiminde yapılır.

 

 

 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Sosyal Yardımların Verilmesi ve Kesilmesi

Sosyal yardımların verilmesi

MADDE 16 - (1) Sosyal yardımlar için her yıl bütçe imkânları ölçüsünde yeterli kaynak ayrılır. Bu kaynaklar yardımı hak edenlere ayni ve nakdi yardım karşılığı sosyal hizmet ve yardım olarak adaletli bir şekilde dağıtılır.

 

Sosyal yardımların kesilmesi

MADDE 17 - (1) Gerçeğe ait evrak verildiğinin ve yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde yardım kesilir ve verilen nakdi yardımlar kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Cezai müeyyidelerin uygulanması bakımından genel hükümlere göre hareket edilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

Dosya İşlemleri ve Tutanaklar

 

Dosya işlemleri

MADDE 18 - (1) Sosyal yardım talebinde bulunan herkese bir dosya açılır ve tüm evrakları buradan takip edilir. Yardım almaya hak kazanan ihtiyaç sahibi kişilerin tüm evrakları dosyalanarak saklanır.

Tutanaklar

MADDE 19 - (1) Kişilere yapılacak her türlü sosyal hizmet ve yardımlar için teslim ve tesellüm tutanakları tanzim edilir ve dosyası saklanır.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yürürlük, Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar ve Yürütme

Yönetmelikte yer almayan hususlar

 

MADDE 20- (1) İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Sayıştay görüşü alınan, bu Yönetmelik, ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik Hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

Ek-1) Sosyal Yardım Başvuru Formu

 

Ek-2) Sosyal Yardım Değerlendirme Kriterleri Cetveli (Muhtaç – Dar Gelirli – Yoksul Kapsamındakiler)

Ek-3) Sosyal Yardım Değerlendirme Kriterleri Cetveli (Afet - Acil Durum - Salgın Hastalık Kapsamındakiler)

Ek-4) Yaşlı Vatandaşlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin İnceleme Formu

Ek-5) Engelli Vatandaşlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin İnceleme Formu

 

                                                                                                               İLAN TARİHİ

                                                                                                 30.07.2022

 

EK – 1

SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU

KAYIT NO     :

A. KİŞİSEL BİLGİLER (Başvuru Sahibi)

TC KİMLİK NO

 

ADI SOYADI

 

ANNE BABA ADI

 

 

DOĞUM YERİ TARİHİ

 

 

CİNSİYETİ

 Kadın

 Erkek

UYRUĞU

 Türkiye Cumhuriyeti

 Diğer

 

İKAMETGÂH ADRESİ

Not: İkametgah adresinde yıl içerisinde kaç ay oturuyor.

 

 

TELEFON NUMARASI

Ev :

Cep :

 

MEDENİ DURUMU

  Evli

 Bekâr

 Eşi vefat etmiş

Boşanmış ise Nafaka Durumu (Belirtiniz)

 

 

ÖZEL DURUMU

(Başvuru İçin)

 Yoksul

 Muhtaç

 İhtiyaç Sahibi

 

 Geçici İhtiyaç Sahibi

 Kimsesiz

 Engelli

 

 Yaşlı

 Kronik Hasta

 Afet Mağduru

 

 Şehit Ailesi

 Gazi

 Diğer

                 

 

B. HANE BİLGİLERİ (Tüm hane bireyleri için eksiksiz doldurulacak)

S.No

T.C. No

Adı Soyadı

Yakınlık

Derecesi

Doğum

Tarihi

Mesleği

Sosyal Güvencesi/Maaş Miktarı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. EĞİTİM BİLGİLERİ (Tüm hane bireyleri için eksiksiz doldurulacak)

S.No

T.C. No

Adı Soyadı

Yakınlık

Derecesi

Doğum

Tarihi

Okulunun

Adı / Sınıfı

Servis Kullanıyorsa Ücreti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. DİĞER BİLGİLER

EV DURUMU

 Kira

 Kendi

 Lojman

 Diğer

Kira Miktarı

EV TİPİ

 Gecekondu

 Apartman

 Müstakil

 Diğer

ISINMA ŞEKLİ

 Sobalı

 Doğalgaz

 Termal

 Diğer

ARAÇ DURUMU

 Var

 Yok

Varsa Model/Marka

GAYRİMENKUL DURUMU

 Ev

 Arsa

Diğer

BANKA KREDİNİZ VARSA TÜRÜ

  İhtiyaç Kredisi

 Konut

Kredisi

Araç Kredisi

 Diğer

BANKA KREDİSİ MİKTARI

 

Başlangıç Tarihi  :

Bitiş Tarihi   :

AİLEDE ENGELLİ VARSA ADI SOYADI

 

Engel Oranı :

AİLEDE SİGARA, ALKOL, MADDE KULLANIMI VARMI?

 

 Sigara

 

 Alkol

 

 Uyuşturucu Madde

 

 Diğer

AİLEDE MAHKÛM VARSA ADI/SOYADI

 

SOSYAL YARDIM ALDIĞINIZ BAŞKA KURUM VARSA ADI

 

                   

 

E. KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI

Daire Başkanlığınıza;

Sosyal yardım ve proje destek programlarından faydalanmak, ihtiyaç duyulduğunda diğer sosyal hizmet ve kamu hizmetlerine yönlendirilmek ve takibinin yapılmasını sağlamak nedenlerinden biri veya birkaçı için başvurmuş olup kişisel bilgilerimin ve gelir durumunun tespiti için ikamet ettiğim bölgede Ankara Kızılcahamam Belediyesi birimlerince ilgili kurumların veri tabanlarından sorgulamaların yapılmasına; ikamet ettiğim hanede ve çevrede ilgili Şube Müdürlüğü tarafından inceleme yapılmasına; elde edilen bilgilerin başvurumun değerlendirilmesi sürecinde kullanılmasına; çalışır durumda olduğumun tespiti halinde İŞKUR kaydımın yapılmasına; istihdam ve istihdam kazandırıcı faaliyetlere haklı bir sebep olmaksızın katılım sağlamam halinde müeyyide uygulanmasına; belirli periyodlarla hakkımdaki sorgulama ve incelemelerin yenilenmesine E-Devlet kapısı üzerinden veya başka kanallarla tarafıma kısa mesaj, elektronik posta gibi araçlarla bilgilendirme yapılmasına ve Sosyal Yardım Verilerinin Kaydedilmesine ve Paylaşılmasına ilişkin yönetmelik ile Ankara Kızılcahamam Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği kapsamında verilerinin kaydedilmesine ve paylaşılmasına izin veriyorum.

Bu formdaki bilgilerimin doğruluğunu beyan eder ve gerçek durumu yansıtmayan yanlış, hatalı, eksikbeyanımdan dolayı ortaya çıkabilecek zarara ilişkin sorumluluğu ve İdarenin tüm yaptırımlarını kabul ediyorum.

 

TC Kimlik Numarası

 

Adı Soyadı

 

Tarih

 

İmza

 

 

 

 

 

F. YARDIM TALEPLERİ

 Gıda Yardımı

 Kömür Yardımı

 Ekmek Yardımı

 Giysi Yardımı

 Evde Bakım

 Evde Temizlik