Kızılcahamam Belediyesi
Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
Geri
Kızılcahamam Belediyesi
03.07.2024

Belediyemiz Meclisi, 2024 yılı Şubat ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 03 Temmuz 2024 tarihi Çarşamba günü saat 10:00'da, Belediyemiz hizmet binası ikinci katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.

G  Ü  N  D  E  M                          :

1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Belediyemiz Meclisi’nin 07.06.2024 Tarih ve -42- Sayılı Kararı ile Belediye Meclis Üyesi Sebahattin GÖKMEN tarafından verilen önerge ile ilgili olarak; İlçemiz Kızılcahamam’a bağlı Köy iken Mahalleye dönüşen, İlçemiz Mahallelerinin kırsal kalkınma ile ilgili özellikle tarım vb. konularında bir çalışma başlatılması, tarımı özendirmek amacıyla araştırmalar ve incelemelerde bulunmak, yapılan çalışmalar ile araştırmalar neticesinde ilgili Kurum, Kuruluşlar ve Ankara Üniversitesi ile birlikte projeler üretmek konusu “Eğitim, Turizm, Kültür, Tarım ve Sosyal Hizmetler Komisyonu”na sevk edildiğinden, söz konusu Komisyon Raporunun görüşülmesi,

4-İlçemizde bulunan Termal Turizm Tesislerine verilen termal su kullanım bedelleri, Kızılcahamam Belediye Meclisi’nin 03.06.2021 Tarih ve 66 Sayılı Kararına istinaden hazırlanan termal su sözleşmeleri ile Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, Tesisler ile Kızılcahamam Belediyesi arasında imzalanan termal su sözleşmeleri ile belirlenmiştir. Söz

konusu termal su sözleşmeleri 8. Maddenin b bendi; “Tesis sözleşme imza tarihi itibari ile

İdareden, sözleşme Madde 3-C ile tanımı yapılan termal suyu alacaktır. Termal su bedeli söz- leşmenin imzalandığı tarihten itibaren (KDV hariç) ... TL/m3’tür. Müteakip yıllara ait artışın yapılacağı ayda, tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) on iki aylık değişim oranı üzerinden, tespit edilir” düzenlenmiştir. Bu kapsamda, Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.07.2023 Tarih ve 40 Sayılı Kararına istinaden, Belediyemizce termal su kullanan tesislerden Temmuz 2023-Temmuz 2024 döneminde, termal suyun m3’den 4,85.- TL, ham suyun m3’den 9,71.- TL bedel tahsil edilmiştir. Bu kerre, Temmuz 2024-Temmuz 2025 dönemine ait termal su bedellerinin görüşülmesi hususu,

5- 22.02.2018 Tarih, 30340 Sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliği gereğince, otopark ihtiyacının kısmen veya tamamen, binanın içinde ya da parselinde karşılanamadığı durumlardaki uygulamalara esas otopark bedelinin tespit, tahakkuk ve tahsiline ilişkin olarak; 4. Maddesinin, (1). fıkrasının, f). bendinin, 3). alt bendinde; “(Değişik:RG-25/3/2021-31434) Otopark ihtiyacı, (1) ve (2)  numaralı alt bentlere göre de karşılanamayan parsellerde, ilgili idarelerce, 12. Maddede yer alan esaslar
dâhilinde bedel alınmak suretiyle bölge otoparkından yer tahsis edilerek karşılanır.”şeklinde
düzenlenmiştir. Kızılcahamam İlçesi içerisinde arazinin durumu, yapısı, yapılaşma koşulla- rınında getirdiği şartlar otopark yapımına olanak sağlamamaktadır. Bu durum da İlçe halkının mağduriyet yaşamasına sebebiyet vermektedir. İlçe içerisindeki otopark sıkıntısının çözülmesi amacı ile Belediyemizce Kızılcahamam İlçesinde bölge otoparkı belirlenmesine yönelik çalışmalara başlanılmış olup, bu kapsamda belirlenen Kızılcahamam İlçesi Karşıyaka Mahal- lesinde kain 130 ada 584 ve 573 parsel sayılı taşınmazların altında (Cumhuriyet Meydanı) ve

Yenice İmar Mahallesinde kain 730 adada bulunan Park alanının altında yeraltı otoparkı yapılması, Yenice Mahallesinde kain 779 ada 3 parsel sayılı taşınmazda ise katlı otopark yapılması için imar plan tadilatı hazırlanmıştır. Belediyemizce bölge otoparkı
ve katlı otopark belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve 5393 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Bele-

diye Başkanlığına onaya sunulması hususunun görüşülmesi,

Bayındırlık Komisyonu”na sevk edildiğinden, söz konusu Komisyon Raporunun görüşülmesi,

6- Dilek, Temenniler ve Kapanış.