Kızılcahamam Belediyesi
MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Geri
07.05.2019

Kızılcahamam Belediyesi Meclisi, 2019 yılı Mayıs ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere 7 Mayıs 2019 tarihinde Salı günü saat: 10.00'da, Belediye hizmet binası ikinci kattaki Meclis Salonunda gerçekleşti.

G   Ü   N   D   E   M                  :

1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Belediyemizin 2018 Yılı Gider ve Gelir Kesin Hesabının görüşülmesi,

4- İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 18.04.2019 Tarih ve  E.2544 Sayı ile Belediye Başkanlığımıza yazılmış olan yazıyla; 111 ada 6 parsel sayılı taşınmaz malda bulunan Belediye hissesinin Bakanlık adına tahsisi istenmektedir. İlçemiz Kızılcahamam Yenice Mahallesinde kain mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesi ve Maliye Hazinesine ait 111 ada 6 parsel sayılı 1757,50 m2 miktarındaki taşınmaz malda bulunan 10994/87875 (219,88 m2) Kızılcahamam Belediyesi hissesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75. Maddesi gereğince 25 yıl süreli olarak Bakanlık ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İçişleri Bakanlığına tahsisinin yapılması hususunun görüşülmesi,

5- Ankara İli Kızılcahamam İlçesi merkez Mahallelerde turizm sınırları içerisinde kalan alanlarda Belediyemizce hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının Kültür ve Turizm Bakanlığına onaya sunulmak üzere incelenerek onaylanması hususunun görüşülmesi,   

6- Kızılcahamam merkez Mahalleler ile 6360 Sayılı Yasa kapsamında Belediyemize bağlanan 104 Mahallede bulunan ve ek listede ada parsel bilgileri yazılı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz malların satışının yapılması veya 10 yıllığına kiraya verilmesi için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,     

7- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 96. Maddesinde belirtilen harçların dışında Belediyemizce alınan ve ekli listede belirtilen ücret tarifelerinin görüşülmesi,

8- Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yanıközbekler Mahallesinde kain 1275 ve 768  parsellerin ticaret alanı olarak düzenlenmesine ilişkin yaptırılan ve ekte plan bilgi ve belgeleri sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmak üzere 1/1000 ölçekli uygulama imar planının da Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi,

9- Emine USLUCAN ve diğer mal sahipleri tarafından, Kızılcahamam Belediye Başkanlığına verilen 09.04.2019 Tarih ve bila sayılı dilekçe ile; Yenice Mahallesinde kain 413 ada, imar planında Turizm Tesis Alanı emsal; 2,5 iken daha sonra yapılan imar planında Turizm Tesis Alanı olarak ve emsalin; 1,50'ye indirildiğinden bahisle kazanılmış hakkın geri iadesi yapılarak imar planında emsalin; 2,50 olarak düzenlenmesi istendiğinden, söz konusu talebin görüşülmesi,   

10-Mustafa KADERCAN tarafından hem Kızılcahamam Kaymakamlığına, hem de Kızılcahamam Belediye Başkanlığına verilen 29.03.2019 Tarih ve bila sayılı dilekçe ile; Kırköy Mahallesi sınırları içerisinde yeni yerleşime açılan ve ulusal adres kayıt sisteminde Kırköy Küme Evleri olarak isimlendirilen alanın Göktaş mevkii olarak bilindiğinden dolayı, Kırköy Küme Evleri isminin Göktaş Yerleşimi olarak isimlendirilmesi talep edildiğinden, söz konusu talebin görüşülmesi, 

11-Davut CEYLAN tarafından Kızılcahamam Belediye Başkanlığına verilen 24.04.2019  Tarih ve bila Sayılı dilekçe ile; Akçay Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Kaymakamlık Konutu karşısındaki parkın isminin ilk yer sahibi merhum Tahir ÇALIKIRANOĞLU ve  oğlu Ali ÇALIKIRANOĞLU anısına Hacı Tahir Parkı olarak isimlendirilmesi talep edildiğinden, söz konusu talebin görüşülmesi,

12-Dilek, Temenniler ve Kapanış.