Kızılcahamam Belediyesi
Kasım Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
Geri
Kızılcahamam Belediyesi
05.11.2019

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2019 yılı Kasım ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Başkanlığında  05 Kasım 2019 tarihinde Salı günü saat: 10.00'da, Belediye hizmet binası ikinci kattaki Meclis salonunda gerçekleşti.

2019 yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısının Gündemi :

GÜNDEM                    :

1-Yoklama ve Açılış,

2-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Belediyemiz Meclisinin 01.10.2019 Tarih ve -99- Sayılı Kararı ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. Maddesine göre "Plan ve Bütçe Komisyonu"na sevk edilen ve Komisyon tarafından tanzim edilen imar ile ilgili ücret tarifelerinin görüşülmesi, 
4- Mülkiyeti Belediyemize ait işyeri kirası borcundan dolayı hakkında alacağımızın tahsili için 2005/54 Sayı ile Belediyemiz Hukuk İşlerince icra takibatı başlatılan (yeni Esas Nosu 2019/274) Hüseyin ÇAKIR kısmi ödeme yaptığı için borcunun kalan kısmı için 25.10.2019 tarihli dilekçesi ile uzlaşma talebi bulunduğuna ilişkin Belediyemiz Hukuk İşlerince verilen müzekkerenin, 5393 Sayılı Kanun'un 18.Maddesinin (h) fıkrası uyarınca görüşülmesi, Hüseyin ÇAKIR ile Belediyemiz arasında protokol yapılmasına ve yapılacak protokol anlaşmasına Belediyemiz adına Belediye Başkanı Süleyman ACAR'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

5-  İlçemiz Yenice Mahallesi Şehit Mehmet Erdem Caddesi 11 nolu işyeri kira borcundan dolayı hakkında alacağımızın tahsili için 2015/800 Sayı ile Belediyemiz Hukuk İşlerince icra takibatı başlatılan Recep YILDIZ kısmi ödeme yaptığı için borcunun kalan kısmı için 25.10.2019 tarihli dilekçesi ile uzlaşma talebi bulunduğuna ilişkin Belediyemiz Hukuk İşlerince verilen müzekkerenin, 5393 Sayılı Kanun'un 18.Maddesinin (h) fıkrası uyarınca görüşülmesi, Recep YILDIZ ile Belediyemiz arasında protokol yapılmasına ve yapılacak protokol anlaşmasına Belediyemiz adına Belediye Başkanı Süleyman ACAR'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

6- Belediyemize ait kaplıca kese yeri kirası borcundan dolayı hakkında alacağımızın tahsili için 2019/276 Sayı ile Belediyemiz Hukuk İşlerince icra takibatı başlatılan İbrahim EROL borcunun tamamını ödeyemediği 25.10.2019 tarihli dilekçesi ile uzlaşma talebi bulunduğuna ilişkin Belediyemiz Hukuk İşlerince verilen müzekkerenin, 5393 Sayılı Kanun'un 18.Maddesinin (h) fıkrası uyarınca görüşülmesi, İbrahim EROL ile Belediyemiz arasında protokol yapılmasına ve yapılacak protokol anlaşmasına Belediyemiz adına Belediye Başkanı Süleyman ACAR'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

7- Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahallesinde kain mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait 725 ada 8 parsel sayılı 27.700 m2 miktarındaki taşınmaz mal içerisinde bulunan sera olarak ayrılan alandan, Belediyemizce gösterilecek yaklaşık 1700 m2 alanın kırsalda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi MDP kapsamında sunulan Kızılcahamam jeotermal enerji ile sıfır atık topraksız tarım uygulamaları projesinde kullanılmak üzere Kızılcahamam Kaymakamlığına 5 yıllığına tahsisinin yapılması, tahsisi ve kullanımına ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmek, protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Süleyman ACAR'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

8- Ankara İli Kızılcahamam İlçesi İsmetpaşa-İmar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 77 numaralı ada 7-8-9 numaralı parsellerde ve 77 numaralı adanın güney batısında bulunan park alanının düzenlenmesine ilişkin yaptırılan ve ekte plan, bilgi ve belgeleri sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının da Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi,

9- Balcılar Mahallesi Muhtarı tarafından Belediyemize verilen 23.10.2019 tarih ve bila sayılı dosya ile Balcılar Mahallesinde 806 nolu taşınmazın mera vasfının kaldırılarak imara açılması istenmektedir. 6360 Sayılı Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmialtı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 01.04.2014 tarihinden itibaren Belediyemize bağlanan mahallelerden olan Balcılar Mahallesinde mevcutta bulunan eski yerleşim alanının, vatandaşlardan gelen yapı taleplerinin parsel alanlarının küçük olması, yapıların çarpık düzende olması, yolların yetersizliği, parsellerin çok hissedarlı olması sebebiyle karşılanamadığından dolayı, yeni yerleşim alanı açılması gerekliliği oluşmasından, 806 parsel sayılı mera vasıflı parselin mevcut yerleşime bitişik 571.992,99 m2'lik alanın meradan çıkartılarak hali hazır harita, zemin etüdü ve imar planlarının yapılarak imara açılması için gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi,  

10- 6360 Sayılı Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmialtı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 01.04.2014 tarihinden itibaren Belediyemize bağlanan 104 Mahalleye, Belediyemizce teknik eleman ve teknik ekipman yetersizliği nedeniyle, hizmet tam verilemediğinden, ayrıca vatandaşa maddi yönden kolaylık sağlanarak mahallelerin gelişmesinin sağlanması, aynı zamanda da daha adaletli olmak adına, mahallelerdeki stabilize yol m2 katılım bedelinin İlçe merkezindeki mahallelerin yol katılım bedelinden daha düşük olması gerektiği düşünüldüğünden, 104 mahallede (köylerde) 01.06.2019 Tarih ve 66 Sayılı Meclis Kararı ile 75.-TL. olarak belirlenen yol iştirak payı (beher m2) bedelinin yeniden değerlendirilmesinin görüşülmesi,   

11- Dilek, temenniler ve kapanış.