Kızılcahamam Belediyesi
2022 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantı Gündemi
Geri
31.01.2022

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2022 Yılı Ocak ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Başkanlığında 03 Ocak 2021 tarihinde Pazartesi günü saat: 10.00'da, Kızılcahamam Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplanıldı.

G Ü N D E M                        :

Gündemin Birinci Maddesi - Yoklama ve Açılış,
Gündemin İkinci Maddesi- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

Kararın Özü : Denetim Komisyonu'na gizli oy ile 5 Meclis Üyesinin seçilmesi.

Gündemin üçüncü maddesi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi gereği, Belediyemizin 2021 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerin denetimi için Meclis Üyeleri arasından "Denetim Komis- yonu'na"

         a) Tasnif Heyeti seçilmesi (oyların; sayım, döküm ve ilanı için)

          b) Denetim Komisyonu'na gizli oy ile 5 Meclis Üyesinin seçilmesi (AK Parti'den 3, MHP'den 1 ve İYİ Parti'den 1 üye olmak üzere) hususunu teşkil ettiğinden;

  1. Tasnif Heyeti’ne yapılan oylamada, Meclis Üyesi Dursun BARUN ile Uğur UĞURLU   

-16- (onaltı) oybirliği ile seçildi.

Tasnif Heyetinin belirlenmesinden sonra Denetim Komisyonu’nun seçimine geçildi.

  1. Denetim Komisyonu'na gizli oy ile 5 Meclis Üyesinin seçilmesi (AK Parti'den 3, MHP'den 1 ve İYİ Parti'den 1 Üye olmak üzere)  Yapılan oylama neticesinde; oylar sayıldı. Döküm yapıldı ve sonuç ilan edildi.
  2. Adem Emin ATAKUL AK Parti            : 16 oy
  3. Ali İhsan ÇALIKIRANOĞLU AK Parti : 16 oy
  4. Mahmut KAHVECİ AK Parti                : 16 oy
  5. Murat CAN M.H.P                                 : 16 oy
  6. Ali ALTINOK İYİ Parti                         : 16 oy

alarak 2022 yılı “Denetim Komisyonu”na seçildiler.

Kararın Özü : 2022 yılında Tam ve Kısmi Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılmasıdüşünülen personellerin ücretlerinin görüşülmesi.

Gündemin dördüncü maddesi; Belediyemizde 2022 yılında Tam ve Kısmi Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılması düşünülen personellerin ücretlerinin görüşülmesini teşkil ettiğinden,

Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Sayın Süleyman ACAR;

S.NO      ADI VE SOYADI                    ÜNVANI          ÇALIŞMA ZAMANI       MEVCUT ÜCRETİ      TEKLİF EDİLEN

1-            Duygu TAŞKIN                      Mühendis                             Tam                             4.073,98                     4.900,00 + Yasal Artış

2-            Mehmet Yiğit IŞIK                 Mühendis                             Tam                             4.073,98                     4.900,00 + Yasal Artış

3-            Ali SAĞLAM                           Mühendis                             Tam                             4.073,98                     4.900,00 + Yasal Artış

4-            Serkan DEMİRHAN              Tekniker                               Tam                             3.608,46                     4.400,00 + Yasal Artış

5-            Zeliha UĞURLU                     Tekniker                               Tam                             3.608,46                     4.400,00 + Yasal Artış

6-            Cenk GÜNGÖR                      Tekniker                               Tam                             3.608,46                     4.400,00 + Yasal Artış

7-            Aykut Burak CAN                 Tekniker                               Tam                             3.491,98                     4.300,00 + Yasal Artış

8-            Meryem Merve SARI            Mühendis                             Tam                             3.491,98                     4.300,00 + Yasal Artış

9-            Muhammed Atıf  ÜNAL       Mühendis                             Tam                             3.491,98                     4.300,00 + Yasal Artış

10-          Büşra KAZAN                         Mühendis                             Tam                             3.491,98                     4.300,00 + Yasal Artış

11-          İsa DEĞER                              Mühendis                             Tam                             3.491,98                     4.300,00 + Yasal Artış

12-          Mustafa Altay TEKEŞ          Doktor                        Kısmi Zamanlı                    2.448,41                     2022 Yılı Taban Ücret

Şeklinde teklif etti. Yapılan teklif oylamaya sunulup, oylama sonucunda; Başkanlıkça teklif edilen ücretler -16- (onaltı) oybirliği ile kabul edilerek, karar verildi.

Kararın Özü : Belediyemize gelir getiren ücret tarifelerinin görüşülmesi.

Gündemin beşinci maddesi; Belediyemize gelir getiren ücret tarifelerinin görüşülmesini teşkil ettiğinden,

Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Sayın Süleyman ACAR; Belediyemize gelir getiren ücretlerin günümüz şartlarına göre ayarlanması için incelenmek üzere “Plan ve Bütçe Komis- yonu”na sunulmasını ve Komisyonun tanzim edeceği Kararını (Raporunu) 2022 Şubat ayı Mec- lisi’ne getirmelerini teklif etmesi üzerine, 

Yapılan teklif oylamaya sunulup, oylama sonunda; konunun “Plan ve Bütçe Komisyonu”na sunulmasına ve Komisyonun tanzim edeceği Kararını (Raporunu) 2022 Şubat ayı Meclisi’ne getiril- mesine, -16- (onaltı) oybirliği ile karar verilmiştir.

Kararın Özü : Belediyemiz ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında "Kardeş Kent" ilişkisi kurulmasının görüşülmesi

Gündemin altıncı maddesi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin (p) Fıkra- sına göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın izniyle Belediyemiz ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında "Kardeş Kent" ilişkisi kurulmasının görüşülmesini teşkil ettiğinden,

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Belediyemiz arasında karşılıklı işbirliği yapılması ama- cıyla Konya Büyükşehir Belediyesi ile Kızılcahamam Belediyemiz arasında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (p) fıkrasına göre "Kardeş Kent" ilişkisi kurulmasına, -16- (onaltı) oybirliği ile karar verilmiştir.

Kararın Özü : "AYKOME Çalışma Usul ve Esasları ile Müeyyideler Yönetmeliği" ve  Ankara Büyükşehir Belediyesince belirlenecek birim fiyatlarının aynen kullanılması hususunun görüşülmesi.

Gündemin yedinci maddesi; Kızılcahamam Belediye Meclisinin 07.04.2021 Tarih ve 47 Sayılı Kararı ile; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2017 Tarih ve 2445 Sayılı Kararı gereği oluşturulan "Kızılcahamam Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Çalışma Usul  ve Esasları" kabul edilmiştir. Sayıştay raporları doğrultusunda "AYKOME" Çalışma Usul ve Esasları ile Müeyyideler Yönetmeliği" yeniden düzenlenerek Ankara Büyükşehir Belediye Mecli- sinin 13.09.2021 Tarih ve 1978 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. Bu kapsamda; Kızılcahamam Be- lediye Meclisinin 07.04.2021 Tarih ve 47 Sayılı Kararı ile kabul edilen "Kızılcahamam Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Çalışma Usul ve Esasları" yerine Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2021 Tarih ve 1978 Sayılı Kararı ile kabul edilen "AYKOME Çalış- ma Usul ve Esasları ile Müeyyideler Yönetmeliği" ve Ankara Büyükşehir Belediyesince belirle- necek birim fiyatlarının aynen kullanılması hususunun görüşülmesini teşkil ettiğinden,

Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Sayın Süleyman ACAR; konunun incelenmesi gereken bir husus olduğunu ve “Plan ve Bütçe Komisyonu”nun çalışma alanına girdiğinden, “Plan ve Bütçe Komisyonu”na sevki ile Komisyonun tanzim edeceği Kararını (Raporunu) 2022 Şubat ayı Mec- lisi’ne sunmasını teklif etmesi üzerine, 

 Başkanlıkça yapılan teklif oylamaya sunuldu. Oylama neticesinde, konunun “Plan ve Bütçe Komisyonu”na sevki ile Komisyonun tanzim edeceği, düzenleyeceği Kararını (Raporunu) 2022 Şubat ayı Meclisi’ne sunmasına, -16- (onaltı) oybirliği ile karar verilmiştir.

Kararın Özü : Tahsis yapılmasının görüşülmesi.

Gündemin sekizinci maddesi; Belediye Başkanlığımıza, Ankara Büyükşehir Belediye Baş- kanlığı tarafından gönderilen 24.12.2021 Tarih ve 317197 Sayılı yazı ile; Karaağaç Mahallesinde kain 132 ada 1 parsel sayılı taşınmazın mezarlık olarak kullanılmak üzere tahsisi talep edilmektedir. 13.07.2005 Tarih ve 25874 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Bele- diye Kanunu'nun 75. Maddesinin (d) fıkrası; "kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmet- lerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak Mahalli İdareler ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edilebilir..." şeklinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda, mülkiyeti Kızılcahamam Belediye Başkanlığına ait imar planında Ağaçlandırılacak Alan olarak gösterilen Karaağaç Mahallesi 132 ada 1 parsel sayılı 4003 m2 mikta- rındaki arsa vasıflı taşınmaz malın mezarlık olarak kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanu- nu'nun 75. Maddesinin (d) fıkrası gereğince 25 yıllığına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tahsisinin yapılmasının görüşülmesini teşkil ettiğinden,

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye Başkanlığımıza, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen 24.12.2021 Tarih ve 317197 Sayılı yazı ile; Karaağaç Mahallesinde kain 132 ada 1 parsel sayılı taşınmazın mezarlık olarak kullanılmak üzere tahsisi talep edilmektedir. 13.07.2005 Tarih ve 25874 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75. Maddesinin (d) fıkrası; "kendilerine ait taşınmazları, asli gö- rev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak Mahalli İdareler ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edilebilir..." şeklinde düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, mülkiyeti Kızılcahamam Belediye Başkanlığına ait imar planında Ağaçlandı- rılacak Alan olarak gösterilen Karaağaç Mahallesi 132 ada 1 parsel sayılı 4003 m2 miktarındaki arsa vasıflı taşınmaz malın mezarlık olarak kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75. Maddesinin (d) fıkrası gereğince 25 yıllığına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tahsi- sinin yapılmasına, -16- (onaltı) oybirliği ile karar verilmiştir.

Kararın Özü : 2022 yılında Belediyemiz bütçesinden yardım ve destek verilmesi.

 Gündemin dokuzuncu maddesi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. 74. ve 75. Maddesi, 7061 Sayılı Kanunu'nun 85. Maddesi, 6360 Sayılı Kanun, 6495 Sayılı Kanun'un 100. Maddesi ve diğer ilgili Kanunlar kapsamında zaman zaman ihtiyaçları nedeniyle Belediyemizden talepleri olan tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Kuruluşlarına, gerektiğinde öğrencilere, Amatör Spor Kulüplerine, Dernek ve Vakıflara, İlçemiz Kızılcahamam'ın 109 Mahallesinde bulunan ma- betler (cami, mescit) Mahalle Sosyal Tesis (Köy Konağı), mezarlık, çeşme, su kuyusu, su depoları gibi, mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak, Eğitim Kurumları (İlk, Orta, Lise ve Yük- sekokul vs.), yurtlar, okul, pansiyon vb. umuma hizmet eden, ihtiyacı olan yerlerin tadilat, tamirat, bakım, onarım ve yapım işleri için ve İlçemiz Kızılcahamam Muhtarlıklarına, muhtarlık hizmet- lerinde kullanılmak kaydıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun Mahalle ve Yönetimi başlıklı 9. Maddesine göre Belediyemiz bütçesinin imkanları dahilinde her Muhtarlığa ayrı ayrı olmak üzere 2022 yılında yardım ve destek verilmesi hususunun görüşülmesini teşkil ettiğinden,

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. 74. ve 75. Maddesi, 7061 Sayılı Kanunu'nun 85. Maddesi, 6360 Sayılı Kanun, 6495 Sayılı Kanun'un 100. Maddesi ve diğer ilgili Kanunlar kapsamında zaman zaman ihtiyaçları nedeniyle Belediyemizden talepleri olan tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Kuruluşlarına, gerektiğinde öğren- cilere, Amatör Spor Kulüplerine, Dernek ve Vakıflara, İlçemiz Kızılcahamam'ın 109 Mahallesinde bulunan mabetler (cami, mescit) Mahalle Sosyal Tesis (Köy Konağı), mezarlık, çeşme, su kuyusu, su depoları gibi, mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak, Eğitim Kurumları (İlk, Orta, Lise ve Yüksekokul vs.), yurtlar, okul, pansiyon vb. umuma hizmet eden, ihtiyacı olan yerlerin tadi- lat, tamirat, bakım, onarım ve yapım işleri için ve İlçemiz Kızılcahamam Muhtarlıklarına, muhtarlık hizmetlerinde kullanılmak kaydıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun Mahalle ve Yönetimi başlıklı 9. Maddesine göre Belediyemiz bütçesinin imkanları dahilinde her Muhtarlığa ayrı ayrı olmak üzere 2022 yılında yardım ve destek verilmesine, mevcudun -14- (ondört) oybirliği ile karar verilmiştir.

Kararın Özü : Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.

Gündemin onuncu maddesi; Belediye Başkanlığımıza sunulan, Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 18.10.2021 Tarih ve 2021101811412795319 Sayılı yazısı ile; ".....Kamu kaynakla- rının etkin ve verimli kullanılması amacıyla KGYS projelerinde Ankara Büyükşehir Belediye Mec- lisinin yazı ekinde gönderilen 1394 Sayılı Belediye Meclis Kararı emsalince Zemin Tahrip Bedeli, Ruhsat Harcı, KDV, Keşif Bedeli ve Teminat gibi alt yapı kazı bedellerinin mevcut güvenlik riskleri de göz önünde bulundurularak, İl Emniyet Müdürlüğümüzün yürüttüğü Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) ve alt bileşeni olan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kurulumlarında alınmaması ve mevcut prosedürlerden İlçe Belediyemiz tarafından muaf tutulması yada minimum düzeyde alın- ması" talep edilmektedir. Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 18.10.2021 Tarih ve 20211018 11 412795319 Sayılı yazısının görüşülmesini teşkil ettiğinden,

 Belediye Başkan Vekili ve Meclis Başkanı Sayın Murat CAN; bu konunun tarifelerle ilgili olması ve incelenmesi gerektiğinden, “Plan ve Bütçe Komisyonu”na sevk edilmesini ve Komis- yonun düzenleyeceği Kararını (Raporunu) 2022 Şubat ayı Meclisi’ne sunmasını teklif etmesi üzerine, 

  Başkanlıkça yapılan teklif oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda, konunun “Plan ve Bütçe Komisyonu”na sunulmasına ve Komisyonun tanzim edeceği Kararını (Raporunu) 2022 Şubat ayı Meclisi’ne getirilmesine, mevcudun -14- (ondört) oybirliği ile karar verilmiştir.

Kararın Özü : Belediyemizin, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'ne üye olması ile Belediyemizi temsil etmeye Belediye Başkanı Sayın Süleyman ACAR'a yetki verilmesi.

Gündemin onbirinci maddesi; Belediyemizin, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'ne üye olma- sıyla, Belediyemizi temsil etmeye Belediye Başkanı Süleyman ACAR'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesini teşkil ettiğinden, aynı zamanda;

 Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Sayın Süleyman ACAR; Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğüne göre Asıl Üye olarak bir Meclis Üyesi’nin görevlendirilmesi gerektiğini hatırlattı.   Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

         1- Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğünün ve DSÖ Belediye Başkanları Kopenhag Muta-

bakatının, Belfast Tüzüğünün ve DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7. Faz Uygulama Çerçevesinin

kabulüne,

         2- Sağlık alanındaki eşitsizlikleri azaltmak, sağlıklı yaşam şekillerini ve sağlık okur yazar- lığını geliştirmek, hassas grupları desteklemek ve sağlık konusunu şehir planlama ve imar uygula- maları içerisine yerleştirmek amacıyla Şehirdeki tüm sektörlerle ve sivil toplumla birlikte çalışmalar yapılması ve sağlıklı bir Şehir oluşturmak için çalışmalar yürütülmesi,

   3- Kızılcahamam Belediyesi’ni temsil etmek üzere doğal üye olarak Kızılcahamam Belediye

Başkanı Süleyman ACAR, Asıl Üye olarak Meclis Üyesi Mahmut KAHVECİ’nin Türkiye Sağlıklı

Kentler Birliği Meclisi’nde görevlendirilmesine,

  1. Belediye tarafından Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörünün atanmasına, proje ortaklığı

oluşturulmasına ve Belediye bünyesinde Sağlıklı Kentler Proje Ofisi’nin kurulması kararının alın-

masına,

  1. Belediye tarafından Şehir Sağlık Profili hazırlanmasına ve Birlik Başkanlığı’na gönderil-

mek üzere yıllık değerlendirme anketinin doldurulmasına,

  1. Birlik toplantılarına düzenli katılımın sağlanmasına, Üye Kentlerde tecrübelerin paylaşıl-

masına ve Üyelik aidatlarının ödenmesine,

        Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine üyelik için -6- (altı) maddelik üyelik kriterlerinin kabulüne, gereği için Belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne havalesinin 10.01.2022 tarihinde toplantıya katılan üyelerin Oybirliği ile karar verilmiştir.

 

12-  Dilek, temenniler ve kapanış.