Kızılcahamam Belediyesi
2022 EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Geri
02.09.2022

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2022 Yılı Eylül ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Başkanlığında 02 Eylül 2022 tarihinde Cuma günü saat: 10.00'da, Kızılcahamam Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplanıldı.

G Ü N D E M                        :
1- Yoklama ve Açılış, 
 2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
3- T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Dönüşüm Alanları 5. Dairesi Başkanlığı’nın 10.08.2022 tebliğ tarih ve E.53477876-504-4283892 sayılı yazısı ile; “Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, Yenice Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 0,83 hektar büyüklüğündeki alan 6306 Sayılı Kanun'un 2'nci Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, Bakanlık Makamı’nın 09/04/2021 tarihli Makam Olur'u ile rezerv yapı alanı olarak ilan edilmiştir. Dönüşüm Projeleri Özel Hesap Yönetmeliğinin 6'ncı Maddesinin b) fıkrası gereği "Kanun kapsamındaki uygulamalarda, gerekli taşınmazların satın alınması ve kamulaştırılması ile ilgili harcamalar"ın Dönüşüm Projeleri Özel hesaptan yapılabileceği belirtilmektedir. Söz konusu rezerv yapı alanında Kızılcahamam Belediye Başkanlığının mülkiyetinde bulunan (Kasaplar ve Hal Çarşısı) hisselerin (154 ada 728 parsel (1/1), 154 ada 937 parsel (1/1), 154 ada 721 parsel (1/1), 154 ada 199 parsel (3/4), 154 ada 691 parsel (1/1), 154 ada 705 parsel (1/1), 154 ada 978 parsel (1/1), 154 ada 496 parsel (1/1), 154 ada 495 parsel (1/1), 154 ada 167 parsel (1/1), 154 ada 399 parsel (1/1), 154 ada 674 parsel (1/1), 154 ada 494 parsel (1/1), 154 ada 170 parsel (1/1), 154 ada 200 parsel (1/1) ) toplam; 5.201,01 m2 taşınmazın Hazine adına devir edilmesi, bu taşınmazlar karşılığında, mahsuplaşmanın Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahallesinde 27.06.2022 tarihli Makam Olur’u ile belirlenen 7.898,34 m2 yüzölçümlü rezerv yapı alanında gerçekleştirilecek proje kapsamında sağlanması 08/08/2022 tarihli Makam Olur'u ile uygun bulunmuş ve gerekli iş ve işlemlere başlanması istenmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun diğer Kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75.Maddesi: Belediye, Belediye Meclisinin Kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;… d fıkrası: “Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak Mahallî İdareler ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı Kuruluşlara kiraya da verilebilir. ...” şeklinde düzenlenmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75. Maddesinin (d) fıkrası kapsamda; 6306 Sayılı Kanun'un 2'nci Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bakanlık Makamı’nın 09/04/2021 tarihli Makam Olur'u ile; Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, Yenice Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 0,83 hektar büyüklüğündeki rezerv yapı alanı olarak ilan edilen Kasaplar Çarşısı'nın bulunduğu alandaki tarafımıza verilecek dükkanlara karşılık olarak, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bakanlık Makamı’nın 27.06.2022 tarihli Makam Olur’u ile belirlenen Yenice Mahallesinde kain 7.898,34 m2 yüzölçümlü rezerv yapı alanında gerçekleştirilecek Termal Tesis (Hamam) Projesinin yapımının sağlanabilmesi için, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılacak protokole ve söz konusu yukarıda bahsi geçen taşınmazların bu kapsamda Hazine adına devrinin yapılması ile yapılacak iş ve işlemlerde Belediye Başkanı Sayın Süleyman ACAR’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,
4- 20.02.2020 Tarih ve 31045 Sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe giren 7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun’un 6. Mad- desi: “…imar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez...” 13. Maddesi: 3194 Sayılı Kanun'a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. ..GEÇİCİ MADDE 20/3– Bu Kanun'un 8. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin onuncu paragrafında yer alan hükümler doğrultu- sunda ilgili İdare 01/07/2021 tarihine kadar Meclis Kararı ile plan değişikliklerini ve revizyon- larını yapmakla yükümlüdür. Bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez. Belirlenen süre içerisinde söz konusu alanlarda yer alan parsellere ilişkin yapı ruhsatı başvurusu yapıldığında süre sonu beklenilmeden alana yönelik öncelikli olarak plan değişikliklerinin ve revizyonlarının yapılması zorunludur.” şeklinde düzenlenmiştir.

      Bu kapsamda İlçemiz Kızılcahamam’a ait yürürlükte olan imar planında Hmax=serbest olarak belirlenen ve yükseklikleri belirtilmeyen alanlara ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonu Kızılcahamam Belediye Meclisinin 02.04.2021 Tarih ve 38 Sayılı Kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2022 Tarih ve 749 Sayılı Kararı ile Onaylanarak 04.07.2022-04.08.2022 tarihleri arasında Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkartılmıştır. Askı ilanı devam ederken 523 ada 3 parsel sayılı taşınmaz sahibi Yakup KELEŞ tarafından 04.08.2022 Tarih ve Bila Sayılı dilekçe ile ve 759 ada 1 parsel sayılı taşınmaz sahibi Mustafa ARIÖZ Vekili Av. Esin BİLGİN tarafından 21.07.2022 Tarih ve Bila Sayılı dilekçe ile Kızılcahamam Belediye Meclisinin 02.04.2021 Tarih ve 38 Sayılı Kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2022 Tarih ve 749 Sayılı Kararı ile Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenen kat yüksekliklerine itiraz edilmektedir. Söz konusu dilekçe sahiplerine ait itirazların, Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Onay'a sunulması hususunun görüşülmesi, 
5- 29 Haziran 2022 tarihinde kabul edilen 7414 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair Kanun, 07.07.2022 Tarih ve 31889 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun K Cetvelinde, fazla çalışma ücretlerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup, Belediyeler ile ilgili bölüm aşağıya çıkartılmıştır. Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli Kamu tüzel kişiliğine haiz Kuruluşlarda (İktisadi İşletmeler hariç) görevleri niteliği gereği 657 Sayılı Kanunda belirlenen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personel (destek hizmeti yürüten personel hariç) ile kadrolu olarak fiilen çalışan koruma ve güvenlik personeline Belediye Meclis Kararı ile tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir, denilmektedir. 10.01.2022 tarihli 2022/10 Karar numaralı Belediyemiz Meclis Kararı ile “888,00.-TL.” olarak belirlenen fazla çalışma ücreti 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile “549,00.-TL’lik artış ile “1.437,00.-TL.” olarak belirlenmiştir. 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun K cetveli ile Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki Belediyeler için “1.437,00.-(bindörtyüzotuzyedi) TL'yi geçemez" hükmü gereğince; (Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasında Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki Belediyeler içinde bulundukları Büyükşehir nüfusuna tabidir.) 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun K cetvelinde yer verilmiş olan düzenlemelere göre, Belediyemizde çalışan Zabıta personeline ödenecek fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
6- Dilek, temenniler ve kapanış.