Kızılcahamam Belediyesi
2022 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Geri
04.10.2022

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2022 Yılı Ekim ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Başkanlığında 04 Ekim 2022 tarihinde Cuma günü saat: 10.00'da, Kızılcahamam Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplanıldı.

G Ü N D E M                        :
1- Yoklama ve Açılış, 
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
3- Cephe Rehabilitasyonu Projesi 3. Etap yapım işi için İller Bankası A.Ş'nden 5.000.000,00.-(Beşmilyon) TL. kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş'nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40'ın dışında ve % 100'üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş'nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş'nce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş'ne ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş'ne terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş'ne rehin vermeye, İller Bankası A.Ş'nin mevcut mevzuatı ve bundan meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla kredi konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanı Sayın Süleyman ACAR'ın yetkilendirilmesi hususunun görüşülmesi,
4- İlçemiz Yağcı Hüseyin Mahallesi 101 ada 1 parsel nolu taşınmaz içerisinde bulunan ve 50 hektarlık alanı kapsayan Karagöl Konaklamasız Orman Parkı, 15.02.2022 tarihinde Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğünden Belediyemiz adına 20 yıl süre ile kiralanmış olup, Kızılcahamam Belediyemiz tarafından koruma ve alanı disiplin altına alma çalışmaları kapsamında, Gelişim Yönetim Planı hazırlanarak, Orman Genel Müdürlüğü ve Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü Onayları alınmış, akabinde proje çalışmaları başlamıştır. Karagöl'ün mevcut durumunu korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile planlanan proje için İller Bankası Anonim Şirketinden kredi/hibe talep edileceğinden, kredi/hibe ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Sayın Süleyman ACAR'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,
5- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2022/6 Sayılı Genelgede; Hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesine, finasmanına, kayıt altına alınarak belgelendirilmesine ilişkin Genelge ilke ve esasların belirlenmesine yönelik Bakanlığımızca hazırlanan Sıfır Atık Yönetmeliği 12.07.2019 Tarihli ve 30829 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelikte; İl sınırları içerisinde İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı doğrultusunda Mahalli İdarelerce Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurulması, uygulanması ve işbirliği içerisinde çalışılmasını temin etme görev ve sorumluluğu Mülki İdare Amirlerine verilmiştir. Sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda; Belediyelerin kaynağında ayrı toplama faaliyetlerine öncelik vermesi, Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Mülki İdare Amirlerinin koordinasyonunda her Belediyenin hizmet alanında geri kazanabilir atık ve diğer atık olmak üzere kaynağında ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan toplanmasına yönelik alt yapının oluşturulması, geliştirip yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu doğrultuda; plastik, kağıt ve metal gibi değerlendirilebilir atıkların toplanması konusunda herhangi bir işletmeye bağlı olmaksızın atık toplayıcılığı yapanlar ile ilgili aşağıdaki tedbir ve kararlar doğrultusunda düzenlemelerin yapılarak uygulamalarda bulunulması uygun görülmektedir, hususlarına yer verildiğinden, Bu kapsamda; Belediyemiz tarafından atık toplayıcılarının çalışmalarına ilişkin esasların ilgili Genelge çerçevesinde oluşturulması, Belediye hizmet alanı içerisinde faaliyet gösteren atık toplayıcılarının çalışma usul ve esaslarının karara bağlanması hususunun görüşülmesi,
6- Belediyemizin 2023, 2024 ve 2025 Mali yıllarına ait Tahmini Gelir ve Gider Bütçesinin görüşülmesi,
7- Belediyemiz Meclisinin 03.09.2022 Tarih ve -57- Sayılı Kararı ile; İlçemiz Kızılcahamam’a ait yürürlükte olan imar planında Hmax=serbest olarak belirlenen ve yükseklikleri belirtilmeyen alanlara ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonu Kızılcahamam Belediye Meclisinin 02.04.2021 Tarih ve 38 Sayılı Kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2022 Tarih ve 749 Sayılı Kararı ile Onaylanarak 04.07.2022-04.08.2022 tarihleri arasında Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkartılmış olup, askı ilanı devam ederken 523 ada 3 parsel sayılı taşınmaz sahibi Yakup KELEŞ tarafından 04.08.2022 Tarih ve Bila Sayılı dilekçe ile ve 759 ada 1 parsel sayılı taşınmaz sahibi Mustafa ARIÖZ Vekili Av. Esin BİLGİN tarafından 21.07.2022 Tarih ve Bila Sayılı dilekçe ile Kızılcahamam Belediye Meclisinin 02.04.2021 Tarih ve 38 Sayılı Kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2022 Tarih ve 749 Sayılı Kararı ile Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenen kat yüksekliklerine itiraz edilmektedir. Söz konusu dilekçe sahiplerine ait itirazların, Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Onay'a sunulması konusu, incelenmek üzere “İmar ve Bayındırlık Komisyonu”na sevk edildiğinden, mevzu konuya ilişkin "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" raporunun görüşülmesi, 

8- Dilek, temenniler ve kapanış.