Kızılcahamam Belediyesi
Ocak Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
Geri
Kızılcahamam Belediyesi
02.01.2024

Belediyemiz Meclisi,2024 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan

hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere  02 Ocak 2024 tarihinde Salı

günü saat 10:00'da Belediyemiz Hizmet Binası ikinci katında bulunan Meclis salonunda yapıldı.

 

GÜNDEM :

1-­ Yoklama ve Açılış,

2­- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3-­ 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği' nin 22.

maddesi gereği Belediyemizin 2023 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerin

denetimi için Meclis Üyeleri arasından ''Denetim Komisyonu'' seçimine esas olmak üzere,

       a) Tasnif Heyetinin Seçilmesi (oyların sayım, döküm ve ilanı için)

       b) Denetim Komisyonu'na gizli oy ile 5 Meclis Üyesinin Seçilmesi (Ak Partiden 3, M.H.P.'den 1, İYİ Partiden 1 Üye olmak üzere)    

4- ­2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 96. maddesinde belirtilen harçların dışında Belediyemizce

alınan ve EK'li listede belirtilen ücretlerin görüşülmesi hususu,

5­- Belediyemizde 2024 yılında Kısmi Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılması düşünülen personelin

ücretlerinin görüşülmesi,

6­- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14, 74. ve 75. Maddesi, 7061 Sayılı Kanunu'nun 85. Maddesi,

6360 Sayılı Kanun, 6495 Sayılı Kanun'un 100. Maddesi ve diğer ilgili Kanunlar kapsamında zaman

zaman ihtiyaçları nedeniyle Belediyemizden talepleri olan tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Sivil

Toplum Kuruluşlarına, gerektiğinde öğrencilere, Amatör Spor Kulüplerine, Dernek ve Vakıflara,

İlçemiz Kızılcahamam'ın 109 Mahallesinde bulunan mabetler (cami, mescit) Mahalle Sosyal Tesis (Köy

Konağı), mezarlık, çeşme, su kuyusu, su depoları gibi, mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarını

karşılamak, Eğitim Kurumları (İlk, Orta, Lise ve Yüksekokul vs.), yurtlar, okul, pansiyon vb. umuma

hizmet eden, ihtiyacı olan yerlerin tadilat, tamirat, bakım, onarım ve yapım işleri için ve İlçemiz

Kızılcahamam Muhtarlıklarına, muhtarlık hizmetlerinde kullanılmak kaydıyla 5393 Sayılı Belediye

Kanunu'nun Mahalle ve Yönetimi başlıklı 9. Maddesine göre Belediyemiz bütçesinin imkanları

dahilinde her Muhtarlığa ayrı ayrı olmak üzere 2024 yılında yardım ve destek verilmesi hususunun

görüşülmesi,

7-­ Kızılcahamam Belediye Meclisinin 08.04.2022 tarih ve 33 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir

Belediye Meclisinin 08.11.2022 tarih ve 2056 sayılı kararı ile Kızılcahamam İlçesine 6360 sayılı yasa ile

bağlanmış olan 104 adet mahalle “Kırsal Mahalle” olarak ilan edilmiştir. Kırsal Mahalle olarak

belirlenen söz konusu 104 Mahallelerden, Akdoğan ve İğdir Mahalleleri için yukarıda belirtilen yasalar

ve meclis kararı doğrultusunda ilgili kurum görüşleri de alınarak hazırlanan Kırsal Yerleşik Alan ve

Civarına ilişkin haritalar yazımız ekinde sunulmuş olup, Akdoğan ve İğdir Mahallelerine ait Kırsal

Yerleşik Alan ve Civarı  haritalarının incelenerek kabulünün yapılması ve 5216 sayılı kanun

kapsamında onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmesi hususunun

görüşülmesi;  

8-­ Ankara ili, Kızılcahamam İlçesi, Kemalpaşa Mahallesinde kain 604 ada 1 parsel sayılı taşınmazın

1/1000 ölçekli uygulama imar planına itiraz edildiğinden, itirazların değerlendirilerek karara

bağlanması hususunun görüşülmesi

9­- İlçemizde köyden mahalleye dönen 104 mahallemizdeki zemin cinsi toprak olan alanlardaki

şahıslara ait kazı ruhsatı taleplerinde Kazı Ruhsat Bedeli Hesabında; Yönetmeliğin 14. maddesinin 4.

fıkrasında belirtilen ''Üstyapının İlgili kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişiler tarafından eski haline

getirileceği taahhüt edildiği taktirde, zemin tahrip bedeli alınmaz, zemin tahrip bedeli kadar teminat

alınır'' hükmünün uygulanmasının görüşülmesi

10- ­Dilek, temenniler ve kapanış.