Kızılcahamam Belediyesi
İSMETPAŞA VE KEMALPAŞA MAHALLESİ ARSA SATIŞ İHALESİ İLANI
Geri
Kızılcahamam Belediyesi
16.08.2023

 

İ L A N

 

                        Kızılcahamam Belediye Başkanlığından;

                       

MADDE 1-

             Mülkiyeti Belediyemize ait Ankara İli Kızılcahamam İlçesi İsmetpaşa ve Kemalpaşa Mahallesinde bulunan aşağıda ada, parsel ve  yüzölçümleri yazılı  Arsa vasıflı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Artırma usulü ile satılacaktır.

 

MADDE 2-

İhale, Kızılcahamam Belediyesi Encümenince aşağıda tarih ve saatleri belirtilen gün ve saatte Kızılcahamam  Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. İhaleye katılabilme şartları için gereken belgeler ihale günü ihale saatine kadar Kızılcahamam Belediyesi İhale Komisyonuna  teslim edilecektir.

 

MADDE 3-

İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatı ihale günü ihale saatine kadar banka teminat mektubu (süresiz, limit içi ve şube limitini gösterir olması gerekmektedir) olarak verileceği gibi, nakit olarak da Belediyemiz T.C Ziraat Bankası Kızılcahamam Şubesi nezlinde bulunan Teminat Hesabına  yatırılabilir.

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZMALLAR

 

SIRA
NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ
M2

NİTELİĞİ

M2 RAYİÇ BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

%10

TOPLAM BEDEL

  İHALENİN
TARİHİ          SAATİ

1

Kemalpaşa-İmar

416

20

1045

Arsa

1.500.-TL

156.750.00.TL

1.567.500,00.-TL

23.08.2023

10:30

2

Kemalpaşa-İmar

416

22

947

Arsa

1.500.-TL

142.050.00.TL

1.420.500,00.-TL

 

23.08.2023

10:50

3

Kemalpaşa-İmar

416

23

1005

Arsa

1.500.-TL

150.750.00.TL

1.507.500,00.-TL

 

23.08.2023

11:10

4

İsmetpaşa-İmar

731

11

1445,94

Arsa

750.-TL

108.446.00.TL

1.084.455,00.-TL

 

23.08.2023

11:30

5

İsmetpaşa-İmar

731

12

1438,15

Arsa

750.-TL

107.862.00.TL

1.078.612,50.-TL

 

23.08.2023

11:50

6

İsmetpaşa-İmar

731

13

1357,43

Arsa

750.-TL

101.808.00.TL

1.018.072.50.-TL

 

23.08.2023

12:10

7

İsmetpaşa-İmar

731

14

1350,21

Arsa

750.-TL

101.266.00.TL

1.012.657,50.-TL

 

23.08.2023

14:00

8

İsmetpaşa-İmar

737

7

746,56

Arsa

900.-TL

67.191.00.TL

671.904,00.-TL

 

23.08.2023

14:20

9

İsmetpaşa-İmar

737

8

746,56

Arsa

900.-TL

67.191.00.TL

671.904,00.-TL

 

23.08.2023

14:40

10

İsmetpaşa-İmar

737

11

895,86

Arsa

900.-TL

80.628.00.TL

806.274,00.-TL

 

23.08.2023

15:00

11

İsmetpaşa-İmar

737

12

895,86

Arsa

900.-TL

80.628.00.TL

806.274,00.-TL

 

23.08.2023

15:20

12

İsmetpaşa-İmar

737

15

895,86

Arsa

900.-TL

80.628.00.TL

806.274,00.-TL

 

23.08.2023

15:40

 

MADDE 4-

Şartnamebed

Şartname       bedeli 100,00.TL dır.  her parsel ihalesi için ayrı ayrı yatırılacak

Her durumda durumda

iade edilmez.

 

bu bedel iade edilmez

 

MADDE 5-

İhaleye katılabilmek için; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 6.maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan birimde teklifte bulunmak, geçici teminat yatırmak şarttır. Teminatlar, makbuz karşılığında Ziraat Bankası Kızılcahamam Şubesi nezdinde bulunan teminat hesabına yatırılacaktır. Üzerine ihale kalmayanlara geçici teminatlarını geri verilir. Şartname bedeli geri ödenmez.

 

MADDE 6- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

 

A) GERÇEK KİŞİLERDEN :

 1. Nüfus cüzdan sureti,
 2. İkametgah belgesi,
 3. Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
 4. Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
 5. Şartname aldığına dair belge,
 6. Kızılcahamam Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden)

 

B) TÜZEL KİŞİLERDEN :

 1. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Demekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 2. Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,
 3. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
 4. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
 5. Derneklerden; demek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
 6. Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
 7. Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
 8. Şartname aldığına dair belge,
 9. Kızılcahamam Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden)

 

İlgililere İlan olunur